Algemene voorwaarden

Artikel 1

JJK. is een naar Nederlands recht opgerichte onderneming. JJK. stelt zich ten doel als zakelijk dienstverlener juridische en bedrijfskundige adviezen te verstrekken. JJK. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 53012437.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen opgesteld ten behoeve van JJK., maar tevens ten behoeve van alle personen die –op welke manier dan ook- voor JJK. werkzaam zijn en/of die bij de uitvoering door JJK. van enige opdracht zijn ingeschakeld en/of alle personen voor wie JJK. bij de uitvoering van enige opdracht aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 3

3.1 Alle aan JJK. verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door JJK. al dan niet met behulp van de onder artikel 2 genoemde hulppersonen. Dat geldt alleen niet indien het de uitdrukkelijke bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 Het staat JJK. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door werknemers en hulppersonen van JJK. te laten uitvoeren, zo nodig – ter beoordeling van JJK. – met inschakeling van derden. JJK. zal bij het selecteren van in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

3.3 De onder artikel 3.2 genoemde werknemers, hulppersonen en derden kunnen in geen enkel geval noch door de Opdrachtgever, noch door de werknemer, hulppersoon of derde aangemerkt worden als vennoot in de door JJK. gedreven Onderneming, lid van een informele vereniging of anderszins waardoor JJK. enig economisch risico door of met genoemde personen zou dragen.

Artikel 4

4.1 Indien de uitvoering van een opdracht door JJK. leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid beperkt worden tot tweemaal het door JJK. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 35.000,-.

4.2 Het is JJK. toegestaan eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals opgenomen onder 3.2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van JJK. voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen en nooit meer dan éénmaal het bedrag gemoeid met de opdracht.

Artikel 5

5.1 Alle aanspraken en vorderingsrechten jegens JJK. vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis (waaronder tevens dient te worden verstaan een nalaten) waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor JJK. aansprakelijk is.

Artikel 6

6.1 Bij uitsluiting Nederlands recht beheerst de rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

6.2 Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam nadat partijen voortvarend mediation ter hand hebben genomen onder leiding van een bij het NMI aangesloten mediator.

6.3 Niettemin is JJK. in afwijking hiervan gerechtigd om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats, dan wel de vestigingsplaats, van de opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden zijn voorts in te zien op de website van JJK. www.jjk.nu en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Amsterdam, 17 oktober 2011

Contact?

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.