Doelgroep

Wij adviseren en ondersteunen

  • ondernemingen,
  • raden van bestuur (RvB),
  • raden van commissarissen/toezicht (RvC/RvT),
  • alsmede individuele bestuurders en commissarissen/toezichthouders

bij vraagstukken van goed bestuur/toezicht, corporate governance, en verstrekken juridische en bedrijfskundige producten & diensten.

Goed ondernemingsbestuur, of corporate governance, valt niet meer weg te denken uit het moderne bedrijfsleven. Corporate Governance zien wij als het samenspel van interactiefactoren (principes, gebruiken, gewoontes, regels, normen, referentiekaders, instituties, structuren, beleidsopvattingen en processen) dat bepaalt hoe en waarom (ook welke) actoren ondernemingen richten, inrichten en beheersen.

Wij richten ons in onze dienstverlening primair op de actoren betrokken bij besturing (RvB, maar ook Executive Committee (EC)/ Management Team (MT)) en toezicht (RvC, RvT). Binnen de juridische en bedrijfskundige werkvelden kijken we naar de voor bestuurders en commissarissen relevante vraagstukken. Als het niet het functioneren van één raad, maar de positie van beide raden betreft bedienen we ook de onderneming als cliënt.

Dit doen wij in de private sector (met uitzondering van de financiële) voor zowel RvB als RvC en in de semipublieke sectoren zorg en (hoger) onderwijs voor de RvC/RvT.